It Bewindhûs

Verantwoord omgaan met PGB


Woensdag 3 maart 2021 van 13:00 uur tot en met 17:30 uur


Docent: Onno Spiers

Locatie: Damwoude, Haadwei 51a

Aantal deelnemers: min. 10


Prijs: 160,00 (vrij van BTW, inclusief lesmateriaal)


Bewindvoerders, mentoren en curatoren hebben regelmatig te maken met cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Een prachtig instrument om een eigen invulling te geven aan zorg op maat. Veel vrijheid en ook veel verantwoordelijkheid.

Het beheren van een PGB stelt eisen aan de budgethouder (de cliënt) en dus ook aan jou, als wettelijk vertegenwoordiger. Een belangrijke voorwaarde voor toekenning van een PGB is dat de aanvrager danwel zijn vertegenwoordiger voldoende bekwaam is om de aan het PGB verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars besteden hier in keukentafelgesprekken en bewustekeuzegesprekken steeds meer aandacht aan.

In deze cursus wordt ingegaan op de actualiteit met betrekking tot het PGB. Hoe verloopt de (aanvraag)procedure van het PGB in de Jeugdwet, WMO, WLZ en ZVW? Wat doe je als het CIZ de indicatie afwijst? Wie is er aansprakelijk als er iets misgaat met het PGB? Wat is het trekkingsrecht en wat betekent dit voor de PGB-administratie in een bewinddossier? In hoeverre moet je als bewindvoerder kennis hebben van de zorggerelateerde inhoud van declaraties en contracten?

De theorie rondom het PGB wordt verduidelijk met voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie. Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, waardoor je de lesstof gelijk kunt toepassen op je eigen dossiers.


Doel van de training:


Het verwerven van kennis omtrent het persoonsgebonden budget. Inzicht krijgen in de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het PGB. Handvatten bieden voor het bijhouden van een overzichtelijke PGB-administratie.


Resultaat:
Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig een PGB aan te vragen en een efficiënte PGB-administratie te voeren. Hij kan gericht stappen ondernemen om problemen rondom een PGB op te lossen.

Het programma in het kort:
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is een PGB?
  Voor wie is het PGB bedoeld? In welke wetten is het PGB geregeld? Zorg in natura of persoonsgebonden budget?
 • Hoe en waar vraag je een PGB aan?
  Gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar? Wat is er nodig voor een aanvraag?
 • Als de CIZ indicatie wordt afgewezen
  Hoe en wanneer maak je bezwaar? Welke mogelijkheden zijn er?
 • Wetgeving en aansprakelijkheid
  Met welke wetten heb je te maken? Wie is er aansprakelijk voor een goede invulling van het PGB? En wat betekent dat in de praktijk?
 • Trekkingsrecht
  Wat is het trekkingsrecht? Wat betekent dit voor je PGB-administratie?
 • Taken en verantwoordelijkheden
  Wat doet een mentor als het gaat om PGB? Wat doet een curator / bewindvoerder? Is een gewaarborgde hulp verplicht en wie kan dit zijn?
 • PGB-administratie
  Hoe zit het met de SVB en DigiD? Hoe ga je om met het verantwoordingsvrije bedrag? Hoe houd je overzicht?


BPBI: 4 punten
NBPB: 4 studie-uren
NBBI: 4 studie-uren
VeWeVe: 4 studie-uren

Bijzondere bijstand en Inkomenstoeslag


Donderdag 5 november 2020 van 9:00 uur tot en met 17:00 uur


Opleidingsinstituut: Langhenkel Talenter

Locatie: Damwoude, Haadwei 51a

Aantal deelnemers: 10-16


Prijs: € 350,00 (vrij van btw, inclusief lunch en lesmateriaal)


Algemeen

De Participatiewet (PW) is het sluitstuk van de Nederlandse sociale zekerheid. Naast het verlenen van bijstand voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, bevat de PW ook regels omtrent de verlening van bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.
Als bewindvoerders hebben we veel te maken met aanvragen voor bijzondere bijstand.

Welke informatie is van belang voor een toekenning, hoe kan een aanvraag goed worden ingediend en hoe een ontcijfer je een beschikking?
Om hierover meer duidelijkheid te krijgen bieden wij in samenwerking met Langhenkel-Talenter Academie deze cursus aan.


 

Inhoud

De cursus behandelt de hoofdlijnen van de PW en gaat specifiek in op de bepalingen met betrekking tot bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de beschikking en de rapportage die daaraan ten grondslag ligt. In dit kader passeren onderwerpen de revue als:

 • het begrippenkader van de PW;
 • rechthebbenden en uitsluitingsgronden;
 • onderscheid tussen algemene en (categoriale) bijzondere bijstand;
 • de inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag;
 • de verschillende leefvormen en de bijbehorende normensystematiek;
 • inkomen, vermogen en draagkrachtberekeningen;
 • de rapportage en de beschikking.

De dag zal deels bestaan uit theorie en deels uit praktijkoefeningen.


Accreditaties

Accreditaties bij NBBI en NBPB zijn geregeld. De accreditatie voor de BPBI is in aanvraag.

 
 
 
Cursus Bijzondere Bijstand en Inkomenstoeslag, 5 november 2020
Cursus Verantwoord omgaan met PGB, 3 maart 2021
 
1 persoon
2 personen
3 personen
4 personen
Wilt u meer personen ineens aanmelden stuur dan een mail naar contact@itbewindhus.nl
 
 

Let op:


Indien de omstandigheden met betrekking tot het covid-19 virus hierom vragen, dan wordt deze cursus verplaatst naar een latere datum in 2020/2021, in dit kader zullen we ons altijd houden aan de richtlijnen van het rivm.

Copyright © Alle rechten voorbehouden